Зацвярджаю загадчык кафедры беларускага
Дата канвертавання02.05.2017
Памер98.47 Kb.

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Загадчык кафедры беларускага

мовазнаўства і дыялекталогіі

___________Леванцэвіч Л.В.

17 12 2013 г.СПРАВАЗДАЧА АБ РАБОЦЕ
“Анамастыкон”

(назва СНДА)


за 2013 год
І. Вынікі работы СНДА (што за справаздачны перыяд вывучана, даследавана, разлічана, распрацавана і да т.п.).

За справаздачны перыяд разгледжаны ўжытыя ў гістарычнай і аўтабіяграфічнай прозе берасцейскіх аўтараў онімы, якія з’яўляюцца неад’емным элементам ідэйна-тэматычнага зместу мастацкага тэксту. Апісаны тыпы паэтонімаў з пункту гледжання ступені іх семантычнай актыўнасці. Акрэслены дыяпазон фармальнага і сэнсавага вар’іравання ўласных асабовых імён. Ахарактарызаваны гаваркія прозвішчы персанажаў твораў берасцейскіх аўтараў, вызначаны прыёмы актуалізацыі ўнутранай формы гэтага тыпу онімаў. Акрэслены тэматычныя групы мянушак, ужытых у творах пісьменнікаў, прааналізаваны спосабы ўтварэння гэтых ацэначна-характарыстычных найменняў персанажаў. Асэнсаваны асаблівасці ўжывання “фонавых” онімаў у мастацкіх тэкстах. Разгледжаны функцыі онімаў у творах. Рэалізаваны комплексны міждысцыплінарны падыход да вывучэння ўласных імёнаў, які заключаецца ў разглядзе моўных фактаў на фоне культурна-гістарычнай і літаратуразнаўчай інфармацыі.


ІІ. Апрабацыя вынікаў работы.

1. Даклады, прачытаныя студэнтамі – членамі СНДА на навукова-практычных канферэнцыях, у тым ліку:

1.1 міжнародных:

Дзяйнека В. (4 курс) Антрапанімікон Палесся ў аўтабіяграфічнай прозе Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / Міжнародная навукова-практычная студэнцкая канферэнцыя «Классика и современность в изящной словесности ХIХ–ХХI столетий». – Брэст, 14–15 лютага 2013 года.

Дземянчук Т. (2 курс) Нацыянальна-культурная спецыфіка антрапапімікону гістарычнай прозы берацейскіх аўтараў / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце – 2013”.– Брэст, 25 красавіка 2013 г.

Зіновік В. (2 курс) Уласныя асабовыя імёны ў дзіцячай прозе Г. Марчука, К.Каліны, Р. Баравіковай / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце – 2013”.– Брэст, 25 красавіка 2013 г.

Калагрыў С. (4 курс) Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце рамана Уладзіміра Гніламёдава “Вяртанне” / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце – 2013”.– Брэст, 25 красавіка 2013 г.

Дзейнека В. (4 курс) Мянушкі ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы В.Жуковіча і Г. Марчука / Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце – 2013”.– Брэст, 25 красавіка 2013 г.

1.2 рэспубліканскіх:

Дземянчук Т. (2 курс) Прозвішчы персанажаў рамана Уладзіміра Гніламёдава “Вяртанне” / Рэспубліканская навукова-метадычная інтэрнэт-канферэнцыі маладых даследчыкаў MediaLex-2013. – Брэст, 15 сакавіка 2013 года.

Дзяйнека В. (4 курс) Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / Рэспубліканская навукова-метадычная інтэрнэт-канферэнцыі маладых даследчыкаў MediaLex-2013. – Брэст, 15 сакавіка 2013 года.

Дзяйнека В. (4 курс) Гаваркія прозвішчы ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”.Брэст, 15 сакавіка 2013 года.

Калагрыў С. (4 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону рамана Уладзіміра Гніламёдава “Вяртанне” / Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”.Брэст, 15 сакавіка 2013 года.

Зіновік В. (2 курс) Гаваркія антрапонімы ў кантэксце дзіцячай прозы Раісы Баравіковай, Георгія Марчука, Клаўдзіі Каліны / Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”.Брэст, 15 сакавіка 2013 года.

Дземянчук Т. (2 курс) Мянушкі як ацэначна-характарыстычны сродак у кантэксце гістарычнай прозы Зінаіды Дудзюк, Валянціны Коўтун, Алеся Наварыча / Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”.Брэст, 15 сакавіка 2013 года.

Дзяйнека В. (4 курс) Прозвішчы як сродак характарыстыкі і ацэнкі літаратурных персанажаў у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / XV Рэспубліканская навукова-метадычная канферэнцыя маладых вучоных. – Брэст, 17 мая 2013 года.

Калагрыў С. (5 курс) Жанраўтваральная роля антрапонімаў у кантэксце дзіцячай літаратуры (на матэрыяле твораў берасцейскіх пісьменнікаў) / ІІ Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян”. – Брэст, 22 кастрычніка 2013 года.

Дарошка Л. (2 курс) Антрапанімікон зборніка М. Сянкевіча “Хутар Паянтрый” / Рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Мова і культура”. – Брэст, 24 кастрычніка 2013 года.

Дзяйнека В. (5 курс) Мянушкі як ацэначна-характарыстычны сродак у кантэксце трылогіі Уладзіміра Гніламёдава “Сямейная хроніка ў стылі барока” / Рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Мова і культура”. – Брэст, 24 кастрычніка 2013 года.

Жышко В. (2 курс) Жанраўтваральная роля ўласных імёнаў у кантэксце навукова-папулярнай літаратуры (на матэрыяле твораў Анатоля Бензерука) / Рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Мова і культура”. – Брэст, 24 кастрычніка 2013 года.

Калагрыў С. (5 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць анамастычнай прасторы аповесці А. Бензерука “Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля” / Рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Мова і культура”. – Брэст, 24 кастрычніка 2013 года.

1.3 вузаўскіх:Дзяйнека В. (5 курс) Кампаненты вецер-, паветра- у антрапаніміконе твораў Г. Марчука / Універсітэцкая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Паветра і жыццёвая прастора”. – Брэст, 22 кастрычніка 3013 г.

Дзяйнека В. (5 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімічнай прасторы аўтабіяграфічнай прозы берасцейскіх пісьменнікаў / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Уласнае імя ў кантэксце нацыянальнай культуры”. – Брэст, 5 снежня 2013 года.

Калагрыў С. (5 курс) Нацыянальна-культурная спецыфіка антрапанімікону твораў Г. Марчука / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Уласнае імя ў кантэксце нацыянальнай культуры”. – Брэст, 5 снежня 2013 года.

Жышко В. (2 курс) Культурна-гістарычная адметнасць антрапанімікону аповесці А. Бензерука “Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля” / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Уласнае імя ў кантэксце нацыянальнай культуры”. – Брэст, 5 снежня 2013 года.

Дарошка Л. (2 курс) Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону зборніка К. Каліны “Крылаты конь” / Міжфакультэцкая навукова-практычная канферэнцыя “Уласнае імя ў кантэксце нацыянальнай культуры”. – Брэст, 5 снежня 2013 года.

2. Публікацыі, самастойна / у сааўтарстве з навуковым кіраўніком падрыхтаваныя студэнтамі – членамі СНДА.

2.2 Артыкулы ў іншых навуковых часопісах і зборніках навуковых прац.

1. Дземянчук, Т. Нацыянальна-культураня спецыфіка анамастычнай прасторы рамана А. Бутэвіча “Каралева не здраджвала каралю…” / Т. Дземянчук // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 57-60.

2. Дзяйнека, В.В. Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону казак Георгія Марчука / В.В. Дзяйнека // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 64-68.

3. Калагрыў, С. Культурна-гістарычная адметнасць анамастыкону твораў Раісы Баравіковай для дзяцей і юнацтва / С. Калагрыў // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 74-76.

4. Бут-Гусаім, С.Ф. Мянушкі як ацэначна-характарыстычны сродак у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / С.Ф. Бут-Гусаім, В. Зіновік // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 18-19 кастр. 2012 г.) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. Дзярж. Ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 27-30.

5. Дзяйнека, В.В. Прозвішчы як сродак характарыстыкі і ацэнкі літаратурных персанажаў у кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Георгія Марчука і Васіля Жуковіча / В.В. Дзяйнека // ХV Республиканская научно-методическая конференция молодых учёных : сб. матер : в 2 ч., Брест, 17 мая 2013 г. / м-во обр-ния Респ. Беларусь, Брест. Гос ун-т имени А.С. Пушкина ; под общ. ред. В.В. Здановича. – Брест : БрГУ, 2013. – Ч. 2. – С. 116-118.

6. Дземячук, Т. Нацыянальна-культурная спецыфіка антрапанімікону гістарычнай прозы берасцейскіх аўтараў / Т. Дземянчук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук ; рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 231-234.

7. Дзяйнека, В. Мянушкі ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы В. Жуковіча і Г. Марчука / В. Дзяйнека // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук ; рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 237-240.

8. Зіновік, В. Уласныя асабовыя імёны ў дзіцячай прозе Г. Марчука і Р. Баравіковай / В. Зіновік // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук ; рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 246-249.

9. Калагрыў, С. Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце рамана Уладзіміра Гніламёдава “Вяртанне” / С. Калагрыў // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; пад. агульн. рэд. Н.Р. Якубук ; рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 251-254.

10.Дзяйнека, В.В. Гаваркія прозвішчы ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Г. Марчука і В. Жуковіча / В.В. Дзяйнека // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 15 сакавіка 2013 года) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 155-159.

11. Зіновік В.М. Гаваркія антрапонімы ў кантэксце дзіцячай прозы Р. Баравіковай, Г. Марчука, К. Каліны / В.М. Зіновік // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 15 сакавіка 2013 года) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 159-163.

12. Калагрыў, С.А. Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону рамана У. Гніламёдава “Вяртанне” / С.А. Калагрыў // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 15 сакавіка 2013 года) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 167-171.

13. Дземянчук, Т.М. Мянушкі як ацэначна-характарыстычны сродак у кантэксце гістарычнай прозы З. Дудзюк, В. Коўтун, А. Наварыча / Т.М. Дземянчук // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (Брэст, 15 сакавіка 2013 года) / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. : М.І. Новік [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С. 151-155.

14. Дзяйнека В.В. Уласныя асабовыя імёны ў кантэксце аўтабіяграфічнай прозы Георгія Марчука і Васіля ЖуковічАhttp:// MediaLex-2013 : материалы Республиканской научной интернет-конференция молодых исследователей, 15.03. 2013, г. Брест [Электронный ресурс] / Брест, УО «Брестский гос.ун-т им. А.С. Пушкина, 2013. – Режим доступа: medialex.brsu.by/DejnecoWW.htm

15. Дземянчук Т.М. Прозвішчы персанажаў рамана Уладзіміра Гніламёдава “Вяртанне”http:// MediaLex-2013 : материалы Республиканской научной интернет-конференция молодых исследователей, 15.03. 2013, г. Брест [Электронный ресурс] / Брест, УО «Брестский гос.ун-т им. А.С. Пушкина, 2013. – Режим доступа: medialex.brsu.by/DemenchucTN.htm

16. Дзяйнека, В.В. Антрапанімікон Палесся ў аўтабіяграфічнай прозе Георгія Марчука і Васіля Жуковіча // Классика и современность в изящной словесности 19-20 столетий : сборник материалов Международной научно-практической студенческой конференции (Брест, 14-15 февраля 2013 года) / М-во обр-ния Респ. Беларусь, Брестский гос. ун-т имени А.С.Пушкина ; редкол. : Т.В. Сенькевич [и др.]. – Бест , 2013. – С. 47-52.


5. Удзел студэнтаў – членаў СНДА ў наступных праектах (уключаны ў спіс выканаўцаў)

5.1. планавыя бюджэтныя НДП.Дзяйнека Вольга (5 курс) – член часовага навуковага калектыву НДП «Нацыянальнамоўны кампанент у кантэксце мастацкіх твораў пісьменнікаў Брэстчыны», № дзяржрэгістр. 20111140 от 13.06.2011, фінансавы нумар 11, выканана ў межах (ДзПНД) ГПНИ 4.1.13 “Гісторыя., культура, грамадства, дзяржава (История, культура, общество, государство)”.

Навуковы кіраўнік С.Ф. Бут-Гусаім


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка