Заданні для падрыхтоўкі да напісання сачынення-апісання знешнасці чалавека
Дата канвертавання18.01.2017
Памер241.31 Kb.
Заданні для падрыхтоўкі да напісання сачынення-апісання знешнасці чалавека

Практычная накіраванасць школьнага курса 6еларускай мовы ставіць перад настаўнікам у якасці адной з галоўных навучальных задач выпрацоўку ў вучняў умення выкарыстоўваць набытыя тэарэтычныя веды ў правільным нарматыўным маўленні. У гэтай сувязі сачыненне было і застаецца адным з найбольш прадукцыйных сродкаў развіцця звязнай мовы школьнікаў. Як вядома, сачыненне — адзін з відаў творчай пісьмовай працы, якая прадугледжвае выкладанне сваіх думак на вызначаную тэму. Пры напісанні сачынення выяўляюцца і правяраюцца не толькі веды вучняў, але і іх уменні дакладна, вобразна выказваць у пісьмовай форме свае думкі і пачуцці, сачыненні даюць настаўніку вялікія магчымасці для арганізацыі самастойнай кагнітыўнай дзейнасці школьнікаў, для навучання іх звязнай мове.

Сучасная метадычная навука вылучае некалькі відаў сачыненняў: сачыненне-апавяданне, сачыненне-апісанне, сачыненне-разважанне. У сачыненні-апісанні паслядоўна характарызуюцца асобныя прыметы, рысы, якасці той ці іншай з'явы, прадмета, чалавека. Мастацкае апісанне вылучаецца вобразнасцю, эмацыйнасцю. Сярод сачыненняў-апісанняў найбольш складанае на этапе падрыхтоўкі — сачыненне-апісанне знешнасці чалавека.

Апісанне знешнасці — важнае камунікацыйнае ўменне, якім павінен валодаць кожны чалавек, бо ў жыцці нярэдка ў той ці іншай ступені даводзіцца апісваць вонкавы выгляд чалавека, яго характар, звычкі, паводзіны і г. д. 3 партрэтам мы сустракаемся як у белетрыстыцы, так і ў публіцыстыцы.

Разам з тым вядома, што апісальны тып маўлення — найбольш складаны для вучняў, бо стварэнне апісальнага тэксту патрабуе аналітычнага падыходу да аб'екта апісання. Неабходна выявіць часовыя прыметы або ўласцівасці аб'екта, яго стан, якасныя характарыстыкі ў пэўны момант дзеяння, акрэсліць іх значнасць і парадак апісання. Акрамя таго, апісанне знешнасці прадугледжвае не толькі ўменне назіраць, але і ўменне спасцігаць псіхалагічны стан чалавека, яго ўнутраны свет, выяўляць свае адносіны да яго.

Такім чынам, сачыненне-апісанне знешнасці чалавека патрабуе ад вучняў назапашвання сваіх назіранняў за пэўным аб'ектам. Таму выключна актуальны ў такой пісьмовай працы папярэдні этап, на якім настаўнік будзе рыхтаваць вучняў да гэтага тыпу сачынення.

Мэта нашай публікацыі — на канкрэтным матэрыяле паказаць, як можна спалучыць дыдактычныя задачы ўрока з папярэдняй падрыхтоўкай да сачынення. Сачыненне-апісанне плануецца праводзіць пасля (або ў час) вывучэння тэмы “Дзеепрыметнік”, таму ўсе прапанаваныя заданні падабраны з улікам спецыфікі гэтай часціны мовы.


7 клас. Тэма “Дзеепрыметнік”

Практыкаванне 1. Запішыце сказы. Выпішыце дзеепрыметнікі. Вызначце род, лік і склон поўных дзеепрыметнікаў. Знайдзіце словы, ужы-тыя для характарыстыкі знешнасці чалавека. Назавіце выкарыстаныя вобразныя сродкі (параўнанні, эпітэты).

1. Замест латанага, зашмуленага і выцертага кажушка носіць ён [дзед Талаш] мундзір ваеннага пакрою (Я. Колас). 2. Я паглядзеў на мужчыну, апранутага ў сялянскую світку і поршні - скураныя палескія лапці (У. Караткевіч), 3. Цзяўчына маладая, прыгожая, празрыстая, прывабная, як гэтыя некранутыя кветкі вясны (К. Кірэенка). 4. Старожка Малання, у белай вышыванай кашулі, чыстая акуратная маладзіца, увіхаецца каля печы (Я. Колас). 5. Ганна ўжо стаяла заплеценая, у новай атласнай кофтачцы, у чырвоным з зялёнымі клетачкамі андараку, у чырвоных матчыных чаравіках-паўбоціках (І. Мележ). 6. Пасля дзеда Талаша выступаў чалавек з сякераю за поясам, немалады, сутулаваты, з даўно не брытым тварам. На тонкіх сціснутых губах прабягала часамі горкая ўсмешка (Я. Колас). 7. Лёгкія крокі на вузкай сцяжынцы, дзеўчына ў белай іскрыстай хусцінцы, быццам абсыпана промнямі зор... (П. Броўка). 8. Кандрат Назарэўскі ўбачыў тонка вытачаны твар з загарам, густыя рыжаватыя валасы, белую хусцінку (К. Чорны). 9. Вольга Андросава — яшчэ зусім маладая дзяўчына. Цёмныя валасы падстрыжаны. Вочы бойкія, смелыя (Я. Колас). 10. Многа напісана пра вочы, што яны ~ люстра душы (Я. Скрыган).

- Якімі дэталямі адрозніваюцца апісанні знешнасці ў 4-м і 6-м сказах, 3-м і 9-м?

- У якім сказе падаецца агульная ацэнка знешнасці чалавека?

- Якія словы пры гэтым выкарыстоўваюцца?
Практыкаванне 2. Запішыце сказы. Зрабіце марфалагічны разбор дзеепрыметнікаў. Падбярыце сінонімы або антонімы да вылучавых слоў.

1. Жанчыны хвалілі: добрая хустка, да твару. Ганна ж не магла вішнёвых воч сваіх адарваць ад люстра, ашчасліўленая, замілаваная: ці яна гэта, такая незнаёмая, такая паглядная... (І. Мележ). 2. Густыя цёмныя бровы, якія здаваліся б амаль мужчынскімі, каб не агромністыя, як чорныя азёры, бліскучыя вочы і прыпухлы маленькі рот (У. Караткевіч). 3. Румянец як бы асвятляў блакіт вачэй, бялявыя, завітыя кудзеркамі валасы (Б. Сачанка). 4. Перад намі стаяла невялічкая бабулька... Твар у дробных зморшчынах, нос кручкаваты, а рот вялізны з трошкі адтапыранымі наперад вуснамі (У. Караткевіч). 5. Няпэўнае блакітна-шэрае святло лілося на хударлявы твар на моцна сплеценыя пальцы, на чорную з золатам вопратку (У. Караткевіч). 6. І тады Іван Іванавіч прыгледзеўся да чалавека. Шырокі твар, валасы над ім ёжыкам, над шэрымі адкрытымі вачыма густыя бровы (М. Лынькоў). 7. Пад высокай хвояй стаяў чалавек. Быў сярэдняга росту, шырокі ў плячах, прысадзісты. 3-пад разарванага каўняра відаць быў матроскі цельнік (Я. Колас). 8. Такая і асталася Аксеня ў бацькавай памяці - вясёлая, прыбраная, гаварлівая і з густымі валасамі, якім цесна было пад стракатай хусцінкай (К. Чорны). 9. Калі Чарнушка ўбачыў яе [Ганну], прыбраную, стройную, дужую, чарнабровую красуню, сумны твар яго асвяціўся захапленнем (І. Мележ). 10. Рысы твару былі выразныя, рэзка акрэсленыя, такія правільныя, што згадзіліся б як узор вялікаму скульптару (У. Караткевіч). • На якія дэталі знешнасці звяртаецца ўвага ў кожным сказе?

 • Якую ролю пры апісанні выконваюць дзеепрыметнікі?


Практыкаванне 3. Прачытайце тэкст. Выпішыце дзеепрыметнікі. Вызначце іх стан і час. Вызначце стыль і тып тэксту, абгрунтуйце сваю думку. Прыдумайце загаловак да тэксту.

На бульвары Сен-Жэрмен я ўбачыў сумнага міма — маленькага, як вітрынная статуэтка, чалавека з густа набеленым тварам і ў белых выхадных пальчатках.

Хрэстаматыйная постаць: вочы, поўныя пяшчотнага вечнага дзяцінства, сухія каштанавыя губы, старанна дагледжаныя чорныя вусікі, крыху разгубленая, з кропелькай вінаватасці ўсмешка, у напружанай руцэ - лёгкая, як флейта, франтаватая палачка.

Апрануты ён быў, вядома, у доўгі, як на чужога шыты, фрак і ў гэткія ж не на яго скроеныя мешкаватыя штаны. Абуты — у вялізныя цыркавыя чаравікі. А завяршалася ягонае праставатае ўбранне вянцом, шчодра ўсы-паным брыльянтамі непазбыўнага глядацкага смеху, — славутым, крыху пакамечаным, чорным круглым капялюшыкам.

Л. Дранько-Майсюк. Стомленасць Парыжам

- На якія дэталі знешнасці звяртае ўвагу аўтар у апісанні міма?

- Якімі словамі аўтар перадае сваё стаўленне да выканаўцы пантамімы?

Практыкаванне 4. Прачытайце тэкст. Выпішыце дзеясловы. Утварыце ад іх (калі магчыма) дзеепрыметнікі. Назавіце словы, ужытыя ў пераносным значэнні.

Умела быць яна [Яўгіня] сталаю і сур'ёзнаю, і вочы яе, цемнаватыя, як лёгкі змрок ясных чэрвеньскіх вечароў, пазіралі тады строга і ўдумліва. І цяжка было адзначыць колер гэтых вачэй, што свяціліся, як дзве роўныя прадаўгавата-круглыя ямінкі-багны на цёмным балотным дне ў роспісе пышных раслін. Іх можна было ўспрымаць як карыя вочы, чуць-чуць пацягну-тыя зелянкаваю павалокаю, а часамі яны здаваліся шэравата-зялёнымі. Можа, проста мяняліся яны ў залежнасці ад тых думак, ад тых маладых мар, што поўнілі дзявочую галаву і гушкалі яе сэрца ў той ці іншы час. Адно можна сказаць пра іх: яны вабілі — вось як вабіць воля і радасныя прасторы вясны, поўныя музыкі, звону і шуму жыцця, і зацягвалі, як надрэчная дрыгва, дзе звадлівым шэптам гамоняць еысокія шумлівыя чароты і пахучы аер.

Я. Колас. Дрыгва

- Якімі словамі характарызуюцца вочы Яўгіні?

- Як праз апісанне вачэй можна перадаць стан, настрой чалавека?
Практыкаванне 5. Прачытайце тэкст. Выпішыце ўсе азначэнні, якія характарызуюць вочы. Дапоўніце аўтарскую характарыстыку дзеепры-метнікамі і дзеепрыметнымі зваротамі.

Шмат розных вачэй сустракаў я на сваім не такім яшчэ і доўгім вяку. Блакітных, чорных, бы вугаль, карых, як згусткі мёду, зялёных, што водарасці ў сажалках; круглых, як шары, і вачэй-шчылінак; вялікіх і маленькіх; шчырых, даверлівых і прыжмураных, хітрых; смелых і сарамлівых; злосных і добрых; гнеўных і вясёлых; сумных і ўсмешлівых; цікаўных, задумлівых і безуважных да ўсіх і ўсяго... Але з тых вачэй, што давялося мне бачыць, запомніліся, урэзаліся ў памяць на ўсё жыццё мне толькі вочы матулі.

Б. Сачанка. Вочы
Практыкаванне 6. Запішыце тэкст. Выпішыце дзеепрыметнікі. Зрабіце іх словаўтваральны разбор. Растлумачце значэнне слоў катрын-шчык, статыст, камізэлька, тэнт. Пры неабходнасці карыстайцеся тлумачальным слоўнікам. Прачытайце сказ, у якім апісваецца знешнасць чалавека.

На самым краі тратуара размясціўся катрыншчык. Ні тварам, ні адзеннем ён нікога не нагадваў. Звычайны вулічны парыжанін, вясёлы статыст — у клятчатай кепцы, ссунутай на патыліцу, у будзённай кашулі з расшпіленым каўняром, у ношанай скураной камізэльцы. Вартай увагі была хіба што сама катрынка — даверлівая, заўсёды юная скаржніца, схаваная на выпадак дажджу пад парусінавы тэнт, ды прыцягвалі ўвагу кацяняты ў кошыку. Прахожыя не толькі любаваліся кацянятамі, ім дазвалялася браць іх на рукі, гладзіць.

Л. Дранько-Майсюк. Стомленасць Парыжам

- Пра які занятак сведчыць знешнасць чалавека?

- На якія дэталі звернута ўвага аўтара?
Практыкаванне 7. Выпішыце са "Слоўніка эпітэтаў беларускай мовы" (Мінск, 1998) Н. Гаўрош прыметнікі і дзеепрыметнікі, якія характарызуюць знешнасць чалавека (твар, валасы, вочы, вусны, голас, каса, плечы, позірк, постаць, усмешка, шчокі). Растлумачце, як адрозніць дзеепрыметнікі ад прыметнікаў. Падкрэсліце словы, якімі б вы апісалі знешнасць свайго сябра (сяброўкі, брата, сястры).
Практыкаванне 8. Прачытайце тэкст. Знайдзіце дзеепрыметнікі ў ролі азначэнняў і ў ролі выказнікаў. Выпішыце словы абмежаванага ўжытку. Карыстаючыся слоўнікам, растлумачце іх значэнне.

I. Надзея Яноўская стаяла і слухала нас. Але гэта была не яна, гэта была мара, лясны дух, казачная здань. Яна была ў сярэдневяковай жаночай вопратцы: сукня, на якую пайшло пяцьдзесят локцяў залацістага атласу, паверх яе другая, белая з блакітнымі, адліваючымі срэбрам разводамі і шматлікімі разрэзамі на рукавах і падоле. Стан быў перавіты тонкім залацістым шнурам, які падаў амаль да зямлі двума кутасамі. А на плячах быў тонкі рубок з белага табіну. Валасы былі ўзяты ў сетку і ўпрыгожаны шлягавым вянком, старажытным жаночым уборам, які трохі нагадваў караблік, зроблены са срэбных ніцей. 3 абодвух рагоў гэтага карабліка звісаў да зямлі тонкі белы вэлюм.Гэта была каралеўна-лебедзь, уладарка бурштынавага палаца...

У.Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха

- У чым прыгажосць Надзеі Яноўскай? Чамуаўтар называе яе каралеўна-лебедзь?- Вылучыце кампазіцыйныя часткі тэксту (зачын, асноўная частка, канцоўка).

II. Старая была першым прывітаннем ад стагоддзяў, у якія мы падарожнічалі. Нібы прыйшла з сярэдніх вякоў у сваім з ног да галавы народным уборы. Не было хіба што наміткі, таго дзіўнага падабенства белай кісейнай чалмы, што завесаю падае на плечы і пакідае адкрытым толькі твар. Замест яе на старой была хустка, гладкая і вышытая толькі "на вугал" вышыўкай дзіўнай прыгажосці і майстэрства. На белай доўгай сарочцы не было жывога месца ад узораў, зробленых, магчыма, за доўгія і доўгія месяцы дасканалай у сваім адчуванні прыгожага рукой. Сувязь геаметрычнага арнаменту з раслінным была натуральная і завершаная.Паўзверх гэтай снежна-белай сарочкі з рассыпанымі па ёй вясёлкамі была накінута ядвабіста-сіняя шнуроўка, якая яшчэ і зараз строга і ладна абцягвала стройны і прамы старэчы стан. Тканы ў рознакаляровыя дроб-ныя шашачкі андарак быў як трохі прыглушаны жар і дзівосны па спалучэнні колераў. Чабоцікі каляровай скуры давяршалі ўсе. Нічога не выбівалася з агульнага строю.І я зразумеў, што сярод гэтых лясоў, пад гэтым беларускім небам, упершыню ў маім жыцці сустрэлася мне сама Гармонія. Гармонія была ў гэтай старой жанчыне, у адпаведнасці яе і яе ўбору гэтым ціхім прыглушаным лясам, гэтай забытай дарозе, гэтаму залацістаму вячэрняму небу. Гармонія поўная і дасканалая.

У. Караткевіч. Дрэва Вечнасці

- Што ўражвае аўтара ў знешнасці старой палескай жанчыны?

- Чаму аўтар гаворыць "сустрэлася мне сама Гармонія"?

- Вылучыце кампазіцыйныя часткі тэксту.


Практыкаванне 9. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Падкрэсліце тыя словы, якімі вы карысталіся для замены формаў дзеепрыметнікаў, не характэрных для беларускай мовы Да якіх часцін мовы належаць гэтыя словы? Вызначце зачын тэксту. Прыдумайце канцоўку да тэксту.

Портрет Веры Мамонтовой писался в Абрамцеве, подмосковном имении С.М. Мамонтова, куда Серов явился прямо из Италии, обуреваемый жаждой творчества.

Смуглое лицо девочки с проступающим сквозь загар румянцем, живой взгляд её карих глаз, небрежно брошенные со лба непокорные волосы, спокойно, но так трепетно и живо лежащие на столе руки, неповторимая чистота тонов - всё это прелестно, всё оставляет глубокий след в душе каждого человека, любящего русское искусство.

Живопись необычайно проста. Художник передал всё: девочка в розовой кофточке с чёрным бантом и красной гвоздикой сидит за столом, покрытым белой скатертью; лежит нож, персики и листья брошены на стол; написаны все стулья, подсвечник на окне и фигурка игрушечного солдата в глубине комнаты; фарфоровая тарелка на стене; за окном сад в поздние дни лета. И сколько в этой простоте глубины и цельности, как во всех этих "случайностях" сквозит неповторимая радость жизни!

С предельной выразительностью передан свет, льющийся серебристым потоком из окна и наполняющий комнату.

По Г. Арбузову

Перад выкананнем гэтага задання настаўніку неабходна расказаць пра жыццё і творчасць мастака В. Сярова, пазнаёміць вучняў з гісторыяй напісання партрэта "Дзяўчынка з персікамі", паказаць рэпрадукцыю карціны (гл.: Русская литература: Учебник для VII кл. с белорусским и русским языком обучения: В 2-х ч. Ч. 1 / Авторы-составители Е. Перевозная и др. Минск, 2004).Для даведкі.

Валянцін Аляксандравіч Сяроў нарадзіўся 7 студзеня 1865 г. у сям'і інтэлігентаў. Яго бацька быў вядомым кампазітарам і музычвым крытыкам, маці - таленавітай піяністкай. Бацькі В. Сярова - людзі высокага інтэлекту, незалежныя, добразычлівыя.

Хлопчыку было ўсяго шэсць гадоў, калі раптоўна памёр бацька. Маленькі Валянцін, маўклівы, стрыманы па патуры, калі заставаўся адзін, пачынаў маляваць.

3 дзесяці гадоў ён вучыўся жывапісу ў вялікага рускага мастака Іллі Рэпіна, які развіў яго творчыя магчымасці. У 1880 г. В. Сяроў паступіў у Акадэмію мастацтваў, дзе пяць гадоў займаўся пад кіраўніцтвам Паўла Чысцякова, засвоіўшы ў яго школу строгага рэалістычнага малюнка. У гады вучобы ў Акадэміі пачалі складвацца мастацкія погляды В. Сярова. Ён імкнуўся глыбей зразумець законы натуры, дасканала авалодаць сродкамі мастацкай выразнасці, надаючы асаблівае значэнне кампазіцыі, колеру, ценю ад святла.

Валянцін Сяроў часта бываў у Абрамцаве — падмаскоўным маёнтку Мамантавых, дзе збіраліся перадавыя дзеячы культуры. У гэтым доме панавала атмасфера захаплення мастацтвам. Тут быў напісаны знакаміты партрэт "Дзяўчынка з персікамі", для якога пазіравала Вера Мамантава. В. Сяроў глыбока разумеў духоўны свет дзяцей. За сваё жыццё ён выканаў нямала дзіцячых партрэтаў: "Саша Сяроў", "Дзеці Боткіных", "Міка Марозаў", "Дзяўчынкі Касьянавы" і інш. Але партрэт "Дзяўчынка з персікамі" стаў пачаткам славы Валянціна Сярова і выявіў у ім наватара, які здолеў перадаць паэтычнае бачанне свету. Партрэт раскрывае эстэтычны ідэал маладога Сярова - гармонія чалавека і навакольнага асяроддзя, зліццё чалавека з прыродай.
Практыкаванне 10. Прачытайце. Вызначце стыль і тып тэксту, адзначце характэрныя для гэтага стылю моўныя сродкі. Зрабіце пісьмовы пераклад тэксту на беларускую мову. Падкрэсліце дзеепрыметнікі і дзеепрыметнікавыя звароты як члены сказа.
Учитель Иваницкий, человек молодой, но необыкновенно серьёзный, идёт, чтобы ещё раз повидаться с Таганком.

Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.

Учителя волнуют странные мысли: подумать только — при Таганке прошёл один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн, сколь­ко жило, славилось и умерло великих людей! А он никогда понятия не имел обо всём этом. Целых сто лет видел он только эти конопляники! И сидит он так смиренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях чёрные, высушенные за столетие руки, перекрестил искрив­лённые работой пальцы. Из-под надвинутой шапки видны концы редких бровей, устало приподнятых. Выцветшие глаза ничего не выражают. Он, этот столетний человек, ещё слышит, видит, помнит всё, что нужно сделать по дому, знает, где что лежит... И всё же он в забытьи, в мире своих далёких воспоминаний.

И. Бунин


 • 3 якой мэтай аўтар звяртаецца да апісання знешнасці свайго героя?

 • На якіх дэталях ён засяроджвае нашу ўвагу? 3 якой мэтай?

 • Якія моўныя сродкі выкарыстоўвае аўтар у мастацкім апісанні знешнасці старога?

 • Якую ролю ў апісанні выконваюць дзеепрыметнікі?


Практыкаванне 11. Дапоўніце тэксты апісаннем знешнасці чалавека, выкарыстоўваючы дзеепрыметнікі і дзеепрыметныя звароты.

I. Мужчына быў год пад трыццаць, выключна высокі і добра складзены. Доўгія вусы... рабілі твар...

II. А прызнацца, добрая дзяўчына была ў Петруся — слесара Рыгора дачка. Не дзяўчына — любасць адна. Асабліва каса..., вочы...

III. Прыгожай, спраўнай вырастала Галачка. У беднай сіраты — толькі чорныя бровы. Затое бровы...

- Прачытайце аўтарскія апісанні. У якім з апісанняў ёсць элементы аналізу характару чалавека?

- Як праз апісанне знешнасці ў кожным урыўку раскрываецца характар героя?

- Якія дэталі выгляду чалавека сведчаць пра яго індывідуальнасць?

I. Мужчына быў год пад трыццаць, выключна высокі і добра складзены. Доўгія вусы рабілі твар суровым і жарсткаватым. Гэтаму ўра-жанню дапамагалі яшчэ дзве зморшчкі паміж броваў і шырока пастаўленыя пякучыя вочы. Белая магерка была насунута на лоб. Чымсьці вольным, лясным веяла ад яго.У. Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха

II. А прызнацца, добрая дзяўчына была ў Петруся — слесара Рыгора дачка. Не дзяўчына — любасць адна. Асабліва ж каса па калені, а вочы, як агні на далёкай лініі, клічуць цябе, вабяць, - пад'едзь бліжэй, падыдзі, падзівіся.М. Лынькоў. Андрэй Лятун

III. Прыгожай, спраўнай вырастала Галачка. У беднай сіраты толькі чорныя бровы. Затое бровы - шнурочкамі, вялікія карыя вочы, маленькія спрытныя рукі і лёгкія ножкі. Чырвоная хусцінка з вышытымі над ілбом пшанічнымі каласамі, неяк па-свойму, непаўторна завязаная на чорных густых валасах, была ў сірочай красе нечым важным, вельмі ўдала зной-дзеным. А пойдзе ў танец Галачка — пастой ды паглядзі!Я. Брыль. Галя

Кожны ўрок — гэта не толькі рэалізацыя пэўнай дыдактычнай мэты, але і пошук рэзерваў развіцця маўлення вучняў. Прапанаваны матэрыял — спроба спалучыць прыёмы вывучэння граматыкі (у прыватнасці, раздзела "Дзеепрыметнік") з падрыхтоўкай да сачынення-апісання знешнасці чалавека.Валянцін Сяроў. Дзяўчынка з персікаміПрактыкаванне 12. Прачытайце ўрыўкі. Пра што ў іх гаворыцца? Да якога тыпу маўлення яны належаць? Калі выкарыстоўваюцца? Вызначце стыль гэтых урыўкаў.

 1. На тэрыторыі Беларусі выдзелены два тыпы людзей. Беларусы паўночна-заходняга, паўночнага і паўночна-ўсходняга раёнаў рэспублікі маюць сярэдні рост, светлы колер скуры, вачэй і валасоў, сярэднешырокі нізкалобы твар з прамой або ўвагнутай спінкай носа і сярэднегустой барадой і належаць да беламорска-балтыйскай расы еўрапеоіднай вялікай расы. Беларусы Палесся маюць больш цёмны ко-лер вачэй і валасоў, больш прамую спінку носа і належаць да сярэднееўрапейскай расы еўрапеоіднай вялікай расы (БелСЭ).

 2. Дзед расказвае глухім і суровым голасам. Ен сядзіць, апіраючыся жылістымі рукамі і барадой на сукаваты кій, згорблены, худы, з рэдкімі белымі валасамі. Побач з дзедам русая дзяўчына, год сямнаццаці, з ямачкамі на шчоках, з вачыма незвычайнай сінявы — яго праўнучка (В. Каваль).

 3. Згубілася двухгадовая дзяўчынка. Завуць Валя. Апранута ў белую сукенку з сінімі палоскамі. На галаве белая панама. На правай шчацэ бліжэй да вуха невялікая радзімая пляма. Хто ведае, дзе знаходзіцца дзяўчынка, просім паведаміць...

Практыкаванне 13. Прачытайце азначэнні са «Слоўніка эпітэтаў беларускай мовы» Н. В. Гаўрош. Выберыце з іх тыя, якія абазначаюць аб'ектыўныя прыметы і могуць быць выкарыстаны ў любым стылі.

В о ч ы: блакітныя, вільготна-цёмныя, вільготныя, вішнёва-чорныя, залатыя, калючыя, карыя, незвычайна ясныя, светлыя, сінія, чорныя, чысцютка-сінія, шэра-сінія, шэрыя, шэрыя з зелянінкай, яркія, ясныя, амаль бясколерныя, выцвілыя, пабляклыя, празрыстыя.

Т в а р: белы, румяны, светлы, смуглы, без адзінай крывінкі, бледнаваты, бледны, жоўты ад загару і рабаціння, спалатнелы, шэры, круглявы, прадаўгаваты, тонкі, шырокі, востры, сухі, зашчацінелы, маленькі, схуднелы, хмуры.

П о з і р к: глыбокі, светлы, адкрыты, мужны, дзікі, злы, ледзяны, насцярожаны, нервовы, нерухомы, неспакойны, пануры, халодны, цяжкі, поўны яснай мудрай глыбіні.

Практыкаванне 14. Назавіце словы, з дапамогай якіх можна апісаць знешнасць: а) чалавека вясёлага, з пачуццём гумару; б) чалавека суровага.

Мастацкае апісанне знешнасці — гэта адлюстраванне выгляду чалавека: рыс яго твару, фігуры, мімікі, паставы, адзення. Выкарыстоўваецца пісьменнікамі звычайна як адзін са сродкаў характарыстыкі героя. Мова такога апісання вобразная, эмацыянальная, насычаная эпітэтамі, параўнаннямі, метафарамі; пераважаюць поўныя формы прыметнікаў і дзеепрыметнікаў у пазіцыі перад назоўнікам: ясныя шэрыя вочы, коратка падстрыжаныя валасы і г. д.

Практыкаванне 15. Прачытайце. Абгрунтуйце, што тэкст адпавядае тыповай схеме апісання.

Найпрыгажэйшы чалавек бывае тады, калі ён не ведае пра гэта, калі ён не бачыць самога сябе. На жаль, нават часцей за ўсё тады, калі яго ніхто не бачыць.

А дзед быў прыгожы.

Без шапкі, у шэрай расхрыстанай на сухіх, загарэлых грудзях кашулі. Упёршыся худымі і пругкімі нагамі ў рабрыну вялікай лодкі, ён паволі пагойдваўся ўперад-назад, рытмічна ўзмахваў цяжкімі вёсламі. Белы маршчыністы лоб над загарэлымі скуламі шчодра акроплены потам. Сівыя валасы, прычасаныя перад ад'ездам у людзі, зноў растрэсліся, прынялі свой звычайны беспарадак.

Прыгожы быў позірк светла-блакітных вачэй пад густымі сівымі брывамі, вачэй адкрытых і чыстых, як само бясхмарнае неба. Прыгожы быў і ўвесь гэты малюнак: вялікая чорная лодка на вадзяной пустыні, а ў лодцы — дзед... (Паводле Я. Брыля).

Пытанні для абмеркавання:


 • Якая асноўная думка тэксту?

 • Што вылучае аўтар у знешнасці героя?

 • Якім бачыцца вам гэты чалавек? Як апісанне знешнасці дапамагае аўтару раскрыць характар героя?

 • Якімі мастацкімі сродкамі карыстаецца аўтар пры апісанні знешнасці?

Практыкаванне 16. Напішыце сачыненне з элементамі апісання знешнасці чалавека. Дайце загаловак свайму тэксту, каб перадаць яго асноўную думку.

Схема апісання знешнасці чалавека

 1. Уступ, які перадае асноўную думку апісання.

 2. Галоўная частка, у якой раскрываецца асноўная думка.

Састаўныя часткі апісання знешнасці:

 • фігура, пастава, выгляд, выласы, вочы, нос,рот і г.д.;

 • дзеянні (рухі), звязаныя з характарыстыкай састаўных частак апісання;

 • характарыстыка чалавека, знешнасць якога апісваецца.

 1. Канцоўка – вывад пра таго, хто апісваецца.

Урыўкі для аналізу з літаратурных твораў

ЯКУБ КОЛАС

У яго быў свет цікавы...

(Урывак з паэмы «Сымон-музыка» )

Вобраз Сымона

У яго быў свет цікавы,

Свае вобразы, жыццё,

I ў душы яго ўсе з'явы

Сваё мелі адбіццё...

Так, і праўда: не падобны

Быў Сымонка на другіх:

Гэта быў хлапчук асобны.

У яго вачах жывых

Думка нейкая бліскала,

Утаропіцца, глядзіць,

I на губках смех, бывала,

Заблукае, задрыжыць...

Бедны хлопчык быў загнаны,

У бацькоў нялюбы сын,

Бо відочныя заганы

I меў толькі ён адзін.

Не такі, як усе дзеці,

Нейкі вырадак, дзіўны,

Нёс віну за ўсё на свеце,

Вінаваты без віны.

3 ім і дзеці не дружылі,

Не прымалі да гульні,

I ў самоце1 прахадзілі

Веснавыя яго дні.

I любіў ён адзіноту,

Бо так лепей было жыць:

Тут ён мог сабе ў ахвоту

Песні пець і гаманіць.

Вось улетку дык раздольна:

Выйдзе з хаты ў поле, луг;

Цёпла ўсюды і прывольна,

Сонца многа, чысты дух2.

На каменьчык сядзе ў збожжы,

Не схіснецца і маўчыць,

Ловіць сэрцам спеў прыгожы,

Як жытцо загаманіць,

Як зазвоняць, заіграюць

Мушкі, конікі, жучкі

I галоўкай заківаюць,

Засмяюцца васількі.

Спеў у сэрцы адклікаўся,

I так добранька было,

Што Сымонка сам смяяўся,

Ўсё смяялася, цвіло.

Заміраў тады хлапчынка,

I здавалася яму,

Што ён знае, як травінка

Сваю думае думу,

Што гаворыць жытні колас,

I аб чым шуміць ячмень,

I чаго спявае ўголас

Мушка, конік, авадзень,

Што ўгары над срэбрам жыта

Пяе жаваранак той

Так прыгожа-самавіта,

I зачым у высь блакіту

Ідзе ветрык пехатой,

У высь тую, дзе хмурынкі

Над зямлёй плятуць вянкі...

Ці ж не мілыя часінкі?

Ці ж не слаўныя дзянькі?

Замляваў увесь Сымонка,

Як увосень жураўлі

Крык музычны роняць звонка

Над прасторамі зямлі.

Шнур жывы, загнуты крукам,

Ледзь чарнеецца ўгары,

I ўсё стада з смелым гукам

Журавель вядзе стары;

Плыўка, згодна ходзяць крылы,

Як адно, у тахт адзін —

Пакідаюць край свой мілы,

Родны кут глухіх лядзін.

Шнур знікае, тоне ў багне

Мора сіняга нябёс,

У прастор і хлопчык прагне:

Там другі, напэўна, лёс.

I ён доўга, нерухомы,

Там стаіць і ўсё глядзіць

У край светлы, невядомы,

Дзе знікала тая ніць

Вольных птушак на ўсю зіму...

Ну, прашчайце да вясны!..

Поле, неба прад вачыма,

I ўжо крыкі не чутны.

Так і жыў ён, гадаваўся,

Бы пры сцежцы той гарох:

Сам з сабою забаўляўся,

Бегаў, бавіўся ў палёх,

I размовы вёў з жытамі,

I складаў ён песні дню,

3 матылькамі, бы з братамі,

Час дзяліў свой і гульню. • Якім вы ўяўляеце Сымонку? Намалюйце яго слоўны партрэт.

ЯНКА БРЫЛЬ

Сірочы хлеб
Вобраз Даніка
...Данік, як і кожны з малых, меў не адну, а некалькі мянушак — то Сівы, то Гусак, то Манька... Сівым яго празвалі за валасы, асабліва светлыя ўлетку, калі яны выгаралі на сонцы. Гусаком — таму, што калісьці, яшчэ пазалетась увосень, хлопцу нагнаў страху стары Міронаў гусак. «Манькай» у іхняй вёсцы называюць левую руку, а Данік хацеў чамусьці быць ляўшою і ўсё страшыў, крычаў: «Вось як дам табе з манькі!..» На кожную з гэтых мянушак можна было адказаць любому з сяброў таксама мянушкай, а то і пабіцца. Зрэшты, не ўсе мянушкі аднолькава прыжываюцца. 3 трох першых мянушак, з якімі Данік уступаў у жыццё, да хлопца прыліпла толькі адна — Сівы, і за яе Данік амаль не злаваўся.

Вобраз таты Даніка

Данік ведаў адно — тата быў вельмі вясёлы і добры. Нібы праз сон, успамінаецца: у шэрым шынялі, з чырвонай зоркай на шапцы, тата казытаўся вусамі і рагатаў, падкідаючы Даніка на руках...Вобраз пані Мар’і

Пані Мар'я нешта ўсё піша ў журнале. Доўгія чорныя вейкі яе зусім прыкрылі вочы. Яна не бачыць Даніка, і вось ён зноў глядзіць на настаўніцу.

Янка-музыка крычаў: «Ма-ту-ля!..» I пані Мар'я, чытаючы, неяк дзіўна вымаўляла гэтае слова. Тройчы. За першым разам яна сказала яго, потым спынілася і, заплюшчыўшы вочы, устрасянула галавой. А ўжо за трэцім разам у вачах яе паказаліся слёзы... Так, ён убачыў гэта, бо ён сядзіць якраз перад сталом...

Доўгія чорныя вейкі настаўніцы нечакана прыпадымаюцца. Вялікія карыя вочы яе глядзяць у шэрыя, ужо спалоханыя, вочы Даніка.

Усе смяюцца, а пані Мар'я бярэ ў Даніка яго пэндзлік, набірае чырвонай фарбы і пачынае папраўляць яго няшчасны яблык.Ах, і чаму ж яна не сядзіць побач з ім, а з Санькам?! Данік глядзіць на белую маленькую руку настаўніцы, потым крадком цікуе на мілы, прыгожы твар яе, абапал якога звісаюць чорныя кучаравыя пасмы коратка, «пад польку», астрыжаных валасоў. I ў душу яго само чамусьці просіцца слова «матуля», пачутае ад яе пазаўчора.

ІВАН НАВУМЕНКА

Жуль Верн

Вобраз Кірылы

У дзяцінстве я быў хваравіты і вельмі баяўся холаду. Гэта давала поўную перавагу нада мной майму суседу, чырванашчокаму мацаку Кірылу, які лятаў зімой у расхрыстаным кажушку, а засопшыся, праганяў смагу кавалкам лёду. Ён грыз лёд, як цукар, а мяне прабіралі дрыжыкі. Мне здавалася, што Кірыла захварэе. Але ніякая хвароба яго не брала. Ён насіўся па замёрзшай рачулцы на сваіх дзеравяшках з ранку да вечара і, здаецца, мог бы там і начаваць.

Але варочацца пад вечар дамоў Кірылу прымушалі некаторыя прычыны. Па-першае, трэба было пад'есці. Які б смачны ні быў сіняваты лёд з срабрыстымі вочкамі застыглых у ім бурбалак, але без падмацавання бульбай Кірылаў жывот ныў і бурчаў, а ногі пачыналі пруцянець. Акрамя гэтага, Кірыла яшчэ пабойваўся маці. Яна асабліва распякала за чаравікі. Пары чаравік на зіму Кірылу, вядома, не хапала, і таму ў хлопца штовечар былі непаразуменні з маткай.

Аднойчы маці схавала чаравікі, і тады Кірыла вылецеў на лёд босы. Ён коўзаўся на сваіх чырвоных, як у гусака, лапах, можа, цэлую гадзіну, а ўся вуліца, разявіўшы рот, дзівілася з гэтага яшчэ нябачанага відовішча. Паміж іншым, Кірыла і пасля свайго босага коўзання па лёдзе не захварэў.

На навуку Кірыла налягаў не вельмі і ўрокі вучыў збольшага. Таму ў яго заўсёды было многа вольнага часу, якім ён распараджаўся як хацеў. Я шчыра зайздросціў Кірылу і асабліва яго здароўю.

Іван Навуменка

Настаўнік чарчэння
Вобраз настаўніка Апалінарыя Феакціставіча
Да вайны яшчэ ў той школе, дзе вучыўся Косця Кветка, маляванне і чарчэнне выкладаў старамодны настаўнік Апалінарый Феакціставіч, па празванні Цыркуль. Гэтую мянушку Косця прыклаў свайму настаўніку, як толькі перайшоў у шосты клас, і яна прыжылася.

Высокі, тонкі, у чорным, яшчэ царскіх часоў, сурдуце, Апалінарый Феакціставіч знешне на самай справе апраўдваў дадзенае яму празванне. Але менш за ўсё гэтага абцягнутага чорным сукном чалавека можна было назваць сухім і чэрствым. Ён быў старамодным, крыху напышлівым, але толькі не сухім.

Прадмет свой Апалінарый Феакціставіч ведаў добра, але быў надзвычай мяккім чалавекам, і гэтай мяккасцю яго карысталіся не на карысць вучобе. Вучні ведалі, што да рэвалюцыі іх настаўнік выкладаў у гімназіі латынь. I хоць цікавасці да латыні шасцікласнікі, вядома, не праяўлялі абсалютна ніякай, тым не меней на ўроках Апалінарыя Феакціставіча часта гучала тая мёртвая, але прыгожая мова.

Аматарам лацінскай мовы часцей за ўсё прыкідваўся Косця. Можа, яму падабалася ўзрушанасць старога настаўніка, які, хвалюючыся, вымаўляў незразумелыя звонкія словы, магчыма, ім кіравала самае звычайнае самалюбства, але Косця часцей за другіх ішоў на свядомую правакацыю. Калі хто-небудзь не зрабіў чарцяжа і прадчуваў немінучую пагібель, яго нязменным выратавальнікам быў Косця.Мікола Лупсякоў

Мэры Кэт

Вобраз Эмы Пшанічнай

I сяджу я на другой парце — якраз насупраць гэтай самай Эмы Пшанічнай. Ого, якая яна! У новенькай форме, кірпаносая, чырванашчокая, з доўгай касой і на руцэ — гадзіннік. Адразу відаць, што гэтая Эма вельмі культурная. Гаварыць з ёй, мусіць, трэба асцярожна, падбіраючы розныя прыгожыя словы. I як гэта яе бацька ў калгас прыехаў? I маці? Эма... У нас у школе ніводнай Эмы не было, і раптам — на табе! Сядзіць з гадзіннікам, як якая пекная паненка. Я на той гадзіннік ужо разоў дваццаць зірнуў бы, а яна... Рукі паклала на парту, локці ўшыркі. Слухае настаўніцу. Як жа ёй, задавацы гэтакай, паказаць, што ў нас з такімі, як яна, не жартуюць...

Тут настаўніца задала класу нейкае пытанне, і Эма Пшанічная падняла руку.

— Ну вось, паслухаем, што скажа навічок, — сказала настаўніца. — Калі ласка, Эма!

Эма паднялася ды так складна адказала, што мы ўсе раты паразяўлялі. Мы тады яшчэ не ведалі, што Эма — круглая пяцёрачніца.

… па чыстым лёдзе, катаецца на каньках чалавек, апрануты ў вязаны цёмна-сіні фізкультурны касцюм, на галаве ў яго шарсцяны берэт. Ды як катаецца! Такога я яшчэ і не бачыў. Па крузе. То перадам імчыцца, то спіной, то раптам як пачне кружыцца, што толькі берэт мільгае, а тады разгоніцца і імчыць на адной назе.— Хто ж гэта такі? — пытаюся я ў Янкі.

— Адгадай, — адказвае. — Век не адгадаеш. Збеглі мы з узгорка да балоння, і тут я ўтрапеў: каталася Эма Пшанічная. Прыгожая, зграбная, дужая, яна ўпэўнена насілася па лёдзе на зайздрасць мне і ўсім. Кабеты перашэптваліся і ківалі га-ловамі: вось дык аграномава дачка!


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка