Завочная форма атрымання адукацыі, 4 к., 7 сем
Дата канвертавання05.12.2018
Памер31.2 Kb.
Л.І. Яўдошына

2017/2018 н.г.


Установа адукацыі “Брэсцкі

дзяржаўны ўніверсітэт

імя А.С. Пушкіна”
Кафедра беларускай філалогііПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ

па курсе: “Філалагічны аналіз тэксту

Спецыяльнасць “Журналістыка (друкаваныя СМІ)”,завочная форма атрымання адукацыі, 4 к., 7 сем.


 1. Філалагічны аналіз тэксту як вучэбная дысцыпліна. Аб’ект, прадмет, мэта і задачы курса. Сувязь філалагічнага аналізу тэксту з іншымі дысцыплінамі.

 2. Гісторыя фарміравання і станаўлення філалагічнага аналізу тэксту як самастойнай дысцыпліны. Вытокі лінгвістыкі тэксту.

 3. Суадносіны філалагічнага аналізу тэксту з іншымі відамі аналізу тэксту. Комплексны аналіз тэксту (мэта, задачы, парадак правядзення).

 4. Тэкст як аб’ект філалагічнага аналізу тэксту. Паняцце пра тэкст у лінгвістыцы і семіётыцы.

 5. Паняцце дыскурсу. Тэкст як частка дыскурсу.

 6. Праблема класіфікацыі і тыпалогіі тэкстаў.

 7. Сутнасныя прыкметы немастацкай і мастацкай камунікацыі. Адметнасць мастацкіх тэкстаў.

 8. Медыятэкст як асобны від тэксту, яго спецыфіка і ўмовы функцыянавання.

 9. Сутнасныя прыкметы і катэгорыі медыятэксту.

 10. Медыятэкст як тэкст адкрытага тыпу. Паняцце прэцэдэнтнасці тэксту.

 11. Асноўныя метады даследавання медыятэксту.

 12. Крытэрыі тыпалогіі медыятэкстаў.

 13. Класіфікацыя медыятэкстаў па спосабе і форме ўтварэння, па фактуры і тэматычнай дамінанце.

 14. Класіфікацыя медыятэкстаў па канале распаўсюджвання.

 15. Класіфікацыя медыятэкстаў па функцыянальна-жанравым тыпе.

 16. Інтэртэкстуальнасць медыятэксту і мастацкага тэксту.

 17. Маркеры інтэртэкстуальнасці ў медыятэксце. Паняцце пра інтэріканічнасць і інтэрдыскурсіўнасць.

 18. Віды цытат і іх функцыі ў медыятэксце.Літаратура

 1. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста : учеб. пособие / Н.С. Болотнова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 520 с.

 2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа: Учебник для вузов / Л.Г. Бабенко. – М. : Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 464 с.

 3. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – 5-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 496 с.

 4. Малажай, Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту : Вучэб. дапам. / Г.М. Малажай. – 2-е выд., дапрац. і дапоўн. – Мінск : Выш. школа, 1992. – 367 с.

 5. Пашкевіч, М.І. Праблемы транслінгвістыкі. Тэорыя і практыка : вучэб.-метад. дапам. / М.І. Пашкевіч. – Брэст : БрДУ, 2010. – 147 с.

 6. Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз тэксту : вучэб. дапам. / І.Я. Лепешаў. – Мінск : Выш. школа, 2009. – 287 с.

 7. Жигалова, М.П. Интерпретация и анализ в литературе: теория и практика : монография / М.П. Жигалова. – 2-е изд., доп. – Брест : БрГУ, 2011. – 269 с.

 8. Жигалова, М.П. Филологический анализ художественного произведения как межкультурного универсума : учеб.-метод. пособие / М.П. Жигалова. – Брест : БрГУ, 2014. – 116 с.

 9. Поповская (Лисоченко), Л.В. Лингвистический анализ художественного текста в вузе : учеб. пособие для студ. филол. фак-тов / Л.В. Поповская (Лисоченко). – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на Дону : “Феникс”, 2006. – 512 с.

 10. Ивченков, В.И. Лингвостилистика тропов Юрия Казакова / В.И. Ивченков. – Минск : УП «Ред. науч.-метод. журн. “Пачатковая школа”», 2002. – 112 с.

 11. Современный медиатекст : учеб. пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – 2-е изд., испр. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 416 с.

 12. Плеханова, Т.Ф. Дискурс-анализ текста : пособие для студентов вузов / Т.Ф. Плеханова. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 368 с.


Загадчык кафедры ____________ Л.В. Леванцэвіч


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка