Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
Дата канвертавання04.02.2018
Памер34.61 Kb.
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "24" 05. 2016 г. № _6

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”

для студэнтаў 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-21)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1.  Асновы прафесійнай лексікі (2 г.)

Пытанні:


 1. Беларуская педагагічная і псіхалагічная тэрміналогія.

 2. Асаблівасці перакладу тэкстаў па педагогіцы і псіхалогіі з рускай мовы на беларускую.

 3. Тэрміналагічныя слоўнікі беларускай мовы


Спіс літаратуры

 1. Асіпчук, А.М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / А.М. Асіпчук, В.В. Маршэўская, А.С. Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2009. – 271 с.

 2. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў: вучэбны дапаможнік / Д.В.Дзятко [і інш.]; пад рэд. Д.В.Дзятко. — Мінск: Беларусь, 2012. — 231 с.

 3. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А.Я.Баханькова. — Мінск: Навука і техніка, 1994. — 463 с.

 4. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. дапам. / В.А. Ляшчынская. – Мінск : РІВШ БДУ, 2001

 5. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. – Гродна : ГрДУ, 2002.


Практычныя заняткі № 2
Тэма 2. Марфеміка.Словаўтварэнне (2 г.)

Пытанні:


 1. Паняцце марфемы. Адметныя адзнакі марфемы.

 2. Аснова слова і яе тыпы.

 3. Канчатак, яго роля ў слове.

 4. Корань слова. Варыянты кораня. Свабодныя і звязаныя карані.

 5. Афіксы. Словаўтваральныя і формаўтваральныя прыстаўкі, суфіксы і постфіксы.

 6. Словаўтваральны тып і словаўтваральны спосаб. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў у беларускай мове


Спіс літаратуры

 1. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапам. / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд.
  Л. М. Грыгор’евай. — 4-е выд., выпр. — Мінск : Выш. шк., 2011. — 621 с.

 2. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, З. І. Бадзевіч. — Мінск : Універсітэцкае. — 1996. — 654 с.

Складальнік М. В. Швед


Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "24" 05. 2016 г. № _6

Заг. кафедры філалогіі___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў летнюю сесію па курсе «Беларуская мова»

для студэнтаў 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 01 «Дашкольная адукацыя» (ДОзс-21)
Практычныя заняткі № 1
Тэма 1. Дзеяслоў як часціна мовы. Граматычныя катэгорыі дзеяслова

 1. Дзеяслоў як часціна мовы. Сістэма дзеяслоўных формаў.

 2. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе граматычныя катэгорыі і сінтаксічныя функцыі.

 3. Пераходныя і непераходныя дзеясловы.

 4. Зваротныя дзеясловы, іх значэнні.

 5. Катэгорыя стану дзеяслова.

 6. Катэгорыя трывання дзеяслова.

 7. Катэгорыя ладу.

 8. Катэгорыя часу.

 9. Катэгорыя асобы. Безасабовыя дзеясловы, іх семантычныя і граматычныя асаблівасці.

 10. Спражэнне дзеясловаў. Рознаспрагальныя дзеясловы. Вызначэнне спражэння па інфінітыве


Практычныя заняткі № 2
Тэма 2. Прыслоўе (2 г.)

 1. Прыслоўе як часціна мовы. Разрады прыслоўяў паводле значэння.

 2. Ступені параўнання, формы суб'ектыўнай ацэнкі якасных прыслоўяў.

 3. Утварэнне прыслоўяў ад розных часцін мовы.

 4. Правапіс прыслоўяў.


Спіс літаратуры


 1. Бурак, Л. І. Сучасная беларуская мова / пад рэд. Л.М. Шакуна. — 2-е выд., дапрац. — Мн.: Выш. шк., 1985.

 2. Канцавая Г.М. Беларуская мова : (Раздзел «Марфалогія» : тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») [Тэкст] : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей:1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура;1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. ― Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. — 185 [3] с.

 3. Сучасная беларуская мова: вучэб.дапам. /Л.М. Грыгор'ева [і інш].; пад агул. рэд. Л.М.Грыгор’евай. — 4-е выд., выпр. — Мінск: Выш. шк., 2011. — 621 с.

 4. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І.Сямешка, І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. — Мінск: Універсітэцкае, 1996. — 654 с.

 5. Шуба, П. П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: вучэб. дапам. для студэнтаў філалаг. фак. ун-таў / П. П. Шуба. — Мінск: Універсітэцкае, 1987. — 334 с

.

Складальнік М. В. Швед


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка