Знак бяды” Васіля Быкава Тэставы кантроль Аўтар паказаў перыяд масавай калектывізацыі наДата канвертавання19.02.2017
Памер49.72 Kb.
#3573
Знак бяды” Васіля Быкава

Тэставы кантроль

 1. Аўтар паказаў перыяд масавай калектывізацыі на:

 1. Піншчыне;

 2. Смаленшчыне;

 3. Лепельшчыне;

 4. Навагрудчыне;

 5. Мазыршчыне;

 6. Міншчыне;

 7. Ушаччыне.

 1. Перыяд масавай калектывізацыі паказаны праз:

 1. Увядзення ў твор дакументальных матэрыялаў;

 2. Успаміны галоўных герояў;

 3. Развагі другасных персанажаў;

 4. Прызму ўласна перажытага аўтарам.

 1. У які час адбываліся апісаныя ў аповесці падзеі?

 1. Перыяд грамадзянскай вайны;

 2. Гады калектывізацыі;

 3. Часы сталінскіх рэпрэсій;

 4. Першыя месяцы вайны;

 5. Пасляваенны час.

 1. Сцепаніда:

 1. Актывістка, стаханаўка- сумленне Выселкаў;

 2. Нацыянальны тып, праўдашукальніца;

 3. Былая парабчанка, чуйная да чужога гора;

 4. Жанчына, якая не прымала гвалту, здзеку і абразаў у адносінах да кулакоў;

 5. Працавітая, сумленная, душэўная, самаахвярная;

 6. Умела пастаяць за справядлівасць.

 7. “Рэдка калі адмаўлялася ад сваіх намераў, бо часта адмовіцца ад іх ёй патрабавалася больш сілы, чымсьці іх здзейсніць”;

 8. Шчырая, рашучая, настойлівая;

 9. Жанчына складанага лёсу;

 10. “Моцная духам, гераічная,бескампрамісная ў сваёй барацьбе з нелюдзямі”

 11. Напорыста-ваяўнічая, валявая;

 12. “Адзін з самых манументальных вобразаў сучаснай прозы”

 13. Малаадукаваная вясковая жанчына.

 1. Пятрок:

 1. Вельмі памяркоўны, рахманы чалавек, не пазбаўлены душэўнай далікатнасці;

 2. Ціхі, мяккі, страхавіты, трохі набожны;

 3. Слабы, палахлівы, прагматычны, апантаны прагай выжыць любой цаной;

 4. Хутчэй аддасць, чым возьме, лягчэй саступіць, чымсьці даб’ецца,не любіў сварыцца, яму, каб усё ціха;

 5. Захапляецца ігрой на скрыпцы;

 6. Чалавек з чулай душой, часта залішне пакладзісты;

 7. Здольны на рашучы выклік толькі ўжо ў зусім крытычнай сітуацыі , у абсалютна невыносных абставінах.

 1. Для чаго Пятрок змайстраваў вялікі крыж і ўстанавіў яго на ўзгорку?

 1. Такая была векавая традыцыя;

 2. Каб адвесці ўсе нягоды ад сваёй зямлі;

 3. Каб штогод быў багаты ўраджай на дзвюх дзесяцінах зямлі;

 4. Каб паказаць, што яны (Пятрок і Сцепаніда)- людзі набожныя;

 5. Як удзячнасць Богу за добрае і шчаслівае жыццё.

 1. Калі ў свядомасці Петрака адбыўся пералом і ён зразумеў, што “ўсё роўна яны (паліцаі) не дадуць памерці па-чалавечы, сваёй смерцю, - яны даканаюць сілком, але спярша пацешацца… Так далей жыць нельга"?

 1. Пасля таго як немцы забілі Бабоўку;

 2. Пасля начнога “расстрэлу”, калі паліцаі дамагаліся самагонкі;

 3. Калі ў Выселках з’явіліся немцы;

 4. Калі немец у хаце стрэліў у партрэт Сталіна;

 5. Пасля таго як немцы забілі Янку.

 1. Вобразам Петрака В.Быкаў сцвярджаў (паказваў):

 1. Адмоўныя рысы характару чалавека, што стараецца прыстасавацца да ўмоў фашысцкай акупацыі;

 2. Што ў часы цяжкіх выпрабаванняў спробы лавіраваць паміж сваімі і чужымі, хавацца за спіны іншых заканчваюцца трагічна;

 3. Тыповыя рысы характару беларускага мужыка;

 4. Нязломнасць чалавечага духу;

 5. Як людзі становяцца здраднікамі.

 1. Галоўныя суддзі для Петрака і Сцепаніды:

 1. Антось Недасека;

 2. Іх дзеці;

 3. Пан Адольф Яхімоўскі;

 4. Савецкая ўлада;

 5. Іх уласнае сумленне;

 6. Аднавяскоўцы;

 7. Аляксандр Чарвякоў.

 1. Як звалі дзяцей Петрака і Сцепаніды?

 1. Фадзей;

 2. Фелікс;

 3. Федзя;

 4. Філімон;

 5. Фядот;

 6. Феня;

 7. Фёкла;

 8. Фядора;

 9. Фядося.

 1. Гэты вобраз напісаны складана, псіхалагічна тонка, так дакладна, як быццам ён зусім і не напісаны, а з жыцця ўзяты,- адна з самых вялікіх удач аповесці”. Пра каго ідзе размова?

 1. Пра Яначку;

 2. Пра Васіля Ганчарыка;

 3. Пра Сцепаніду;

 4. Пра Петрака;

 5. Пра Аляксандра Чарвякова;

 6. Пра Гужа;

 7. Пра Каладзёнка.

 1. Які герой аповесці здзекваўся з людзей не толькі па загаду немцаў, але і дзеля свайго задаваль-нення:

 1. Недасека;

 2. Гуж;

 3. Каладзёнак;

 4. Карніла.

 1. Хто з паліцаяў з’яўляецца родзічам Петрака і Сцепаніды:

 1. Патап Каладзёнак;

 2. Антось Недасека;

 3. Зміцер Гуж;

 1. Якога прынцыпу ў жыцці прытрымліваюцца Каладзёнак і Недасека:

 1. Сумленна жыць, годна памерці;

 2. Ні дня без добрай справы;

 3. Дагаджаць любой уладзе, “хоць савецкай, хоць нямецкай”;

 4. Жыць і працаваць на карысць Радзіме;

 5. Бі сваіх, каб чужыя баяліся;

 6. Мая хата з краю.

 1. За што Гуж хацеў “шлёпнуць” Каладзёнка, калі расстрэльвалі яўрэяў:

 1. За тое, што не падпарадкоўваўся;

 2. За тое, што хацеў выратаваць некалькі яўрэяў;

 3. За допісы ў газету;

 4. Проста, каб напужаць;

 5. Каб паказаць, што ён (Гуж) “вышэй, чым сельсавет”.

 1. Хто ў творы, паводле аўтарскай характарыстыкі, “ні мужчына, ні баба”:

 1. Адольф Яхімоўскі;

 2. Гуж;

 3. Карніла;

 4. Каладзёнак;

 5. Недасека;

 6. Васіль Ганчарык.

 1. Якіх этычных нормаў, прынцыпаў прытрымлі-валіся Пятрок і Сцепаніда:

 1. Жыць з працы сваіх рук, потам і мазалямі здабываць кавалак хлеба;

 2. Нельга пабудаваць сваё шчасце на няшчасці іншых;

 3. Нельга радавацца, калі побач нехта плача, пакутуе;

 4. Трэба быць літасцівым нават да свайго ворага, асабліва калі ён пераможаны;

 5. Трэба ўмець у любой сітуацыі падтрымаць чалавека словам, парадай, зняць з яго душы камень;

 6. Дапамагаць людзям, не мірыцца з абставінамі, а змагацца з імі.
 1. Знакамі, сімваламі (умоўнасцямі) у аповесці з’яўляюцца:

 1. Скрыпка Петрака;

 2. Хата Петрака і Сцепаніды;

 3. Калодзеж Петрака і Сцепаніды;

 4. Рэшткі спаленай і разбуранай людзьмі і часам хутарской сядзібы са старой скалечанай ліпай, на якую нават вароны баяліся сесці;

 5. Крыж на Петраковай Галгофе;

 6. Мёртвая птушка (жаваранак);

 7. Сама Галгофа;

 8. Нявернутыя чалавеку пазычаныя пры яго жыцці грошы;

 9. Бомба;

 10. Ахопленая полымем хата Петрака і Сцепаніды;

 11. Смерць Петрака і Сцепаніды;

 12. Забойства каровы Бабоўкі;

 13. Сон Сцепаніды пра пацука з ненажэрнай зяпай;

 1. З якой мэтай аўтар увёў у аповесць вобраз сустаршыні ЦВК СССР Аляксандра Чарвякова:

 1. Каб падкрэсліць нацыянальны характар вялікай трагедыі ў перадваенны час (Галгофай была ўся Беларусь);

 2. Каб паказаць, што сталінская рэпрэсіўная машына не шкадуе ні звычайных, ні знакамітых людзей;

 3. Каб сцвердзіць думку, што такія якасці як сумленнасць, чалавечнасць, чуласць, спагадлівасць, дэмакратызм уласцівы ўсяму беларускаму народу;

 4. Каб цэнзура прапусціла твор у друк.

 1. Асаблівасцямі аповесці “Знак бяды” з’яўляюцца:

 1. Паказ людзей у двух часавых вымярэннях;

 2. Удалая дынаміка часу;

 3. Пераканальны паказ трывалай сувязі даваеннага перыяду і ваеннай рэчаіснасці;

 4. Мноства ўмоўнасцяў і сімвалаў;

 5. Жыццёвая аснова аповесці;

 6. Моцныя, выключныя асобы ў выключных абставінах;

 7. Выпрабаванне герояў сітуацыяй выбару;

 8. Глыбокі псіхалагізм.

Каталог: bel -> Метадычная%20скарбонка -> Тэсты%20па%20літаратуры
Тэсты%20па%20літаратуры -> 1. У чым асаблівасці кампазіцыйнай будовы твора “Сэрца на далоні”?
Тэсты%20па%20літаратуры -> Паўлюк Багрым Назавіце гады жыцця Паўлюка Багрыма
Тэсты%20па%20літаратуры -> Якуб Колас "Ручэй"
Тэсты%20па%20літаратуры -> Кузьма Чорна "Пошукі будучыні"
Тэсты%20па%20літаратуры -> М. Гусоўскі Хто з пералічаных ніжэй асобаў належыць да лацінамоўных беларускіх паэтаў XVI ст.?
Тэсты%20па%20літаратуры -> Кандрат Крапіва "Хто смяецца апошнім"
Тэсты%20па%20літаратуры -> Слова аб палку Ігаравым
Тэсты%20па%20літаратуры -> Літаратура ХІ-ХІІІ стст. Сведчаннем хуткага ўздыму І росквіту культуры старажытнай Русі з’яўляюцца
Тэсты%20па%20літаратуры -> Тэст па беларускай літаратуры
Тэсты%20па%20літаратуры -> Энеіда навыварат”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал